?
    ~
Advanced Hosters -

hotbbw
V.I.P.
: 29.09.2008
: 1906
# : 24, 2010 1:13 pm
:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<title>&gt;|&lt;</title>
<script language="javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script language="javascript" src="js/animfunctions.js"></script>
<script language="javascript" src="js/swfobject.js"></script>
<script language="javascript" src="js/css.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.jfeed.pack.js"></script>
<script language="javascript">
function op(elem, ctrl)
{
var i =$(".l"+elem).css("display");
if (i=="none")
{
$(".l"+elem).animate({height: "show"}, 300);
$(ctrl).css("text-decoration","none");
}
else
{
$(".l"+elem).animate({height: "hide"}, 300);
$(ctrl).css("text-decoration","underline");
}
return false;
}
var ot=0;
</script>

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Êîñìîíàâòñêîå" href="http://viagagarin.ru/xml/feed2.xml">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/css.css">
</head>
<body>
<div id="fl" onmouseover="moveToBottom2()"> </div>
<div id="wrap">
  <div id="top">
  <!--LiveInternet counter--><script type="text/javascript"><!--
document.write("<img src='http://counter.yadro.ru/hit?r"+
escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"":
";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth?
screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+
";"+Math.random()+
"' width=1 height=1 alt=''>")//--></script><!--/LiveInternet-->
    <div id="logo"><img src="i/viagagarin.gif" alt="[âèà] Ãàãàðèí" /></div>
  </div>
  <div id="mid">
    <div class="cblock"> <a class="mi" href="#"  onclick="return op('1',this);">Ãëàâíîå</a>
      <div class="ctxt l1">
        <p>Ìíîãî-ìíîãî ëåò íàçàä íà ãðàíèöå Åâðîïû è Àçèè â ìèñòè÷åñêîé ñòðàíå Êàëìûêèè ïîÿâèëñÿ íà ñâåò ìàëü÷èê. Ðîäèëñÿ îí â ñåìüå ïîòîìñòâåííûõ êðåñòüÿí-òðàâîêóðîâ è áóäóùåå åãî áûëî âåñüìà è âåñüìà ïðåäñêàçóåìûì. Òàê áû è âûðàùèâàë íàø ãåðîé äóðìàí-òðàâó äà ãîíÿë áû äåäîâñêîé ñàáëåé îò ñåìåéíûõ ïëàíòàöèé çàåçæèõ ñòóäåíòîâ-áîòàíèêîâ, åñëè áû íå âû÷èòàë â ñëó÷àéíîé ãàçåòå î òîì, ÷òî ðîäèëñÿ îí â òîò ñàìûé äåíü è ÷àñ, êîãäà óø¸ë â ñâîé ïîñëåäíèé ïîë¸ò îòâàæíûé ïîêîðîèòåëü íåáåñíûõ ðàâíèí, áåññòðàøíûé áåëûé ðûöàðü Þðèé Àëåêñååâè÷ Ãàãàðèí.</p>
        <p>È, óçíàâ îá ýòîì, ðåøèë þíîøà ÷òî îòíûíå âñ¸ áóäåò íå òàê. Çàáðîñèë îí â êîíîïëÿíûå çàðîñëè ñâîþ ñàáåëüêó äà ïîø¸ë â áëèæàéøóþ ïàãîäó. È ïî ïîëíîìó áóääèéñêîìó îáðÿäó ïðèíÿë íîâîå èìÿ, ïîñ÷èòàâ ñåáÿ î÷åðåäíûì çåìíûì âîïëîùåíèåì ñëàâíîãî ðûöàðÿ è ïðîäîëæàòåëåì äåëà åãî.  òîò ñàìûé äåíü îí îòð¸êñÿ îò ìèðñêîé æèçíè ïðîñòèëñÿ ñ ðîäíûìè. Âçÿë ñâîé áàÿí è ðàñòâîðèëñÿ â êàëìûöêîé ñòåïè, äàáû ñëèòüñÿ ñ ïðèðîäîé è ïîñòè÷ü òàéíûå çàêîíû âñåëåííîé.</p>
        <p>Ñ òåõ ñàìûõ ïîð î í¸ì íèêòî íè÷åãî è íå ñëûøàë. Ëèøü èíîãäà ïîÿâëÿþòñÿ â ñåòè, íåïîíÿòíî êàê òóäà ïîïàäàþùèå, îò íåãî âåñòî÷êè. Äà è Âû î í¸ì íè÷åãî íå óçíàåòå, ðàçâå ÷òî ïîñëóøàåòå åãî ïåñíè - ïåñíè ïîëíûå âå÷íîãî ñìûñëà...</p>
      </div>
    </div>
    <div class="cblock"> <a class="mi opened" href="#" onclick="return op('2',this);">Çâóêè</a>
      <div class="ctxt l2" style="text-align:center;"> <a target="_blank" href="http://soyuz.ru/-/a/more/z/cat/music/id/e1159456/city/125/part/review/wt/srch"><img src="i/cd.jpg" alt=">|<" /></a> </div>
      <div class="ctxt l2">
      <p class="title">êîñìîñ ñòàíîâèòñÿ áëèæå</p>
      <p class="news">
Ñíåæîê äåáþòíûé off-line àëüáîì ÂÈðòóàëüíîãî Àíñàìáëÿ [ÂÈÀ] ÃÀÃÀÐÈÍ. Ïðîåêòó ñòàëî òåñíî â ïðèâû÷íîì è óþòíîì ïðîñòðàíñòâå WEB 2.0, è îòâàæíûå àñòðîíàâòû ðåøèëè, ÷òî ïîðà ñêàçàòü Ïîåõàëè!, ìàõíóòü ðóêîé è îòïðàâèòüñÿ ïîêîðÿòü îòêðûòûé êîñìîñ ðåàëüíîñòè...
<p class="news">Ýòè ïåñíè óæå íàïåâàþò è öèòèðóþò ìíîãèå. Àâòîðîâ ïîêà íå çíàåò íèêòî... </p>
<p class="news">íó, èëè ïî÷òè íèêòî ;-)
      </p>
     
      </div>
    </div>
    <div class="cblock"><a class="mi ref" href="#" onclick="return op('3',this);">Êîñìîíàâòñêîå</a>
      <div class="ctxt l3">
       
      </div>
    </div>
  </div>
  <div id="foot"><span class="copy">&copy; [âèà] Ãàãàðèí | ñäåëàíî <a href="mailto:[email protected]">õîðîøî</a></span>
  <!--LiveInternet logo--><a href="http://www.liveinternet.ru/click"
target=_blank><img src="http://counter.yadro.ru/logo?38.5"
title="LiveInternet" alt="" border=0 width=1 height=1></a><!--/LiveInternet-->
</div>
</div>
<script type="text/javascript">
var so = new SWFObject("swf/1.swf","Archer","200" ,"200", "8", "Transparent");
so.addParam("quality", "high");
so.addParam("scale", "noscale");
so.addParam("wmode", "transparent");
so.write("fl");
</script>
<script>
function moveToBottom()
 {
 var el = document.getElementById("fl");
 var x = screen.availWidth - 250;
 var y = screen.availHeight/2 - 380;
   if (!el.currentPos) el.currentPos = [15,15]; 
      doPosChangeMem(el,el.currentPos,[Math.floor(Math.random()*x),Math.floor(Math.random()*y)],20,20,0.5);
      setTimeout("moveToBottom()", 5000);
      
 }
 function moveToBottom2()
 {
 var el = document.getElementById("fl");
 var x = screen.availWidth - 250;
 var y = screen.availHeight/2 - 380;
   if (!el.currentPos) el.currentPos = [15,15]; 
      doPosChangeMem(el,el.currentPos,[Math.floor(Math.random()*x),Math.floor(Math.random()*y)],20,20,0.5);
      ot++;
      if (ot==10) {alert("îòúåáèñü!");}
      if (ot==20) {alert("÷î íå ÿñíî? äàé ìûøêå îòäûõ!");}
      if (ot==30) {alert("ïèèèçäåö! ó òÿ ÷î îâå÷üÿ âåðòÿ÷êà?");}
      if (ot==33) {alert("âñ¸. ìîë÷ó. êîëáàñü íà çäîðîâüå... ((");}
      if (ot==50) {alert("íååå.. íó òû äà¸øü!\n êðóòî, äà? èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò, äà?!\n èäè-êà íà õóé..."); $("#fl").hide();}
 }

setTimeout("moveToBottom()", 5000);


function getnews()
{
    jQuery.getFeed({
        url: 'xml/feed2.xml',
        success: function(feed) {
       
            var html = '';
           
         var cont = 3;
         var frst = Math.floor(Math.random()*(feed.items.length -2));
                  
            for(var i = frst; i < frst + cont; i++) {
           
                var item = feed.items[i];
               
                html += '<p class="title">'
                + item.title
                + '</p>';
               
               
                html += item.description;
            }
      
            jQuery('.l3').empty();         
            jQuery('.l3').append(html);
               
         setTimeout("getnews()", 25000);
         
        }   
    });
}

op("2",$(".opened"));
getnews();
</script>
</body>
</html>

Genius has side effects()House M.D.
?.. ;~) or

hotbbw
V.I.P.
: 29.09.2008
: 1906
# : 24, 2010 1:32 pm
, , r5
, , .
, , ?
http://www.viagagarin.ru/
Genius has side effects()House M.D.
?.. ;~) or

sheriflex
: 14.08.2008
: 1326
# : 24, 2010 3:51 pm
[offtop]
:

:mrrgreen: [/offtop] r5
--

hotbbw
V.I.P.
: 29.09.2008
: 1906
# : 24, 2010 3:58 pm
sheriflex ():
[offtop]
:

:mrrgreen: [/offtop] r5


Shocked gde??
?
Genius has side effects()House M.D.
?.. ;~) or

zhele
: 31.03.2010
: 57
# : 24, 2010 4:03 pm
..., ,

zhele
: 31.03.2010
: 57
# : 24, 2010 4:07 pm
)
hotbbw, ,

zhele
: 31.03.2010
: 57
# : 24, 2010 4:09 pm
hotbbw ():

, , ?


Cool

hotbbw
V.I.P.
: 29.09.2008
: 1906
# : 24, 2010 4:13 pm
, - :mrrgreen:
http://www.viagagarin.ru
Genius has side effects()House M.D.
?.. ;~) or

hotbbw
V.I.P.
: 29.09.2008
: 1906
# : 24, 2010 4:14 pm
zhele, .
.
- Angel
Drinks or Beer
Genius has side effects()House M.D.
?.. ;~) or
    ~